خانه / انتخاب رشته / با چه رتبه ای چه رشته ای؟

با چه رتبه ای چه رشته ای؟

با چه رتبه ای چه رشته ای؟

با چه رتبه ای چه رشته ای؟ (نتایج اولیه داوطلبان: نتایج اولیه وضعیت علمـی داوطلبـان بصورت کارنامه و براساس نمره کل تراز نهایی حاصـل از میـانگین وزنی نمرات خام تراز شده با توجه به ضرایب دروس امتحانی (زبان عمـومی بـا ضـریب ۱ ،اسـتعداد تحصـیلی بـا ضـریب ۱ و دروس اختصاصی «استاندارد همتراز» با ضریب ۴ (و رتبه آنان با توجه بـه سهمیه و کدرشته امتحانی که داوطلب در آزمون آن شرکت نموده است، اعلام خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان مالیم گروه تماس حاصل فرمایید.

 انتخاب رشته با رتبه ۵۰۰۰

انتخاب رشته با رتبه ۱۴۰۰۰

 انتخاب رشته با رتبه ۳۰۰۰۰

انتخاب رشته با رتبه ۳۵۰۰۰

تبصره ۱ :کلیه داوطلبان مجاز بـه انتخـاب رشـته ضـرورت دارد بـا توجه به نتایج درج شـده در کارنامـه آنـان از تـاریخ ۱۷/۱/۹۵ بـه پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی:سایت سنجش مراجعه نموده و پس از مطالعه دفترچـه راهنمـای انتخـاب رشـته (دفترچه شماره ۲ (نسبت بـه انتخـاب ۵۰ کدرشـته محـل اقـدام نماید.

تبصره ۲ :داوطلبانی که نسبت به انتخاب رشته اقدام مـینماینـد، لازم اسـت بـرای اطـلاع از حدنصـاب کدرشـته محـلهـای مـورد درخواست و سایر شرایط و ضوابط پذیرش دانشـجو بـرای ارزیـابی تخصصی (مرحله دوم آزمون) بـه اطلاعیـهای کـه اواخـر دهـه اول اردیبهشت ماه در پایگـاه اطـلاعرسـانی ایـن سـازمان و همچنـین دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پذیرنده قرار میگیرد، مراجعـه نمایند.

با چه رتبه ای چه دانشگاهی قبول میشیم

تبصره ۳ :بدیهی است عدم مراجعه و اقدام مطـابق اطلاعیـههـای ذکر شده در تبصره ۲ ،به منزله انصراف از پـذیرش بـوده و امکـان آزمون کتبـی یـا مصـاحبه مجـدد در هـیچ یـک از دانشـگاههـا و مؤسسات وجود نخواهد داشت.

تبصره ۴ :شرط شرکت در مراحل ارزیابی تخصصی انجام انتخـاب کدرشته محل توسط داوطلبان در فرم انتخـاب رشـته اینترنتـی و کسب حدنصاب کدرشته محل مورد تقاضـا مـیباشـد. بـه عبـارت دیگر اگر داوطلبی حدنصاب کدرشته محلی را کسب نموده ولی در زمان مقرر اقدام به انتخاب رشته و درج آن کدرشته محل در فـرم انتخاب رشته اینترنتـی ننمـوده باشـد، امکـان شـرکت در مراحـل ارزیابی تخصصی برای وی میسر نخواهد بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس فقط از طریق تلفن ثابت(بدون پیش شماره)

۴۳ ۵۲ ۹۰۷ ۹۰۹