خانه / مقالات / ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری

ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری

ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری

ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری شکر و سپاس و حمد و ستایش مر خداوندی را سزاست که توفیق خدمت بر بندگانش را عطا فرمود و تالش و کوشش آنان را زمینهساز پیشرفت و ترقی و تعالی بندگان دیگرش قرار داد.

شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای مفاد بند الف ماده ۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری )مصوب مجلس شورای اسالمی به منظور جذب و تأمین کارشناسان مورد نیاز کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری استانها در نقاط مختلف کشور، شرایط و ضوابط ثبت نام و شرکت در آزمون متقاضیان کارشناسی رسمی سال ۱۳۹۵ را به شرح مندرجات جداول شماره )۱و۲و۳ )این دفترچه اعالم مینماید و به متقاضیان محترم اکیداً توصیه میشود.

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان حقوقی مالیم گروه تماس حاصل فرمایید.

برای مشاهد نتایج قضاوت شورای های حل اختلاف ۱۳۹۶ اعلام شد کلیک کنید.

قبل از هر گونه اقدام به ثبت نام برای آزمون، کلیه مطالب این دفترچه را با دقت مطالعه و در صورتیکه واجد همه شرایط باشند با قبول مفاد این دفترچه نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

۱ -آشنایی با کانونها با توجه به قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

»ماده ۱ -کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری در مراکز استانها که مطابق این قانون تشکیل شدهاند به عنوان »کانون استان« شناخته میشوند و

دارای شخصیت حقوقی مستقل غیر دولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی هستند.)نشانی کانونهای ۳۱ گانه کشور در صفحه ۱۲ درج شده است(

۲ -اهداف کانونها

براساس ماده ۴ ،اهداف هر کانون به شرح زیر است:

الف( ایجاد زمینه الزم برای تشکل و جذب نیروهای متخصص و متعهد به منظور ارایه خدمات کارشناسی و تالش در جهت تأمین و تعمیم عدالت در امور

ب( فراهم آوردن موجبات تعالی علمی و تجربی کارشناسان عضو.

ج( تنظیم و اداره امور کارشناسان عضو در کارهای مربوط به کارشناسی در حدود مقررات.

د( نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار کارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از حسن جریان امور کارشناسی.

هـ( ایجاد ارتباط و مبادله اطالعات تخصصی و فنی بین کارشناسان عضو از طریق شورایعالی کارشناسان با مؤسسات مشابه در سایر کشورها با رعایت مقررات موضوعه.«

۳ -شرایط متقاضیان

ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ۹۶

متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری، بر طبق ماده ۱۵ قانون عالوه بر وثاقت باید واجد شرایط ذیل باشند.

۱-۳ -متدین به دین اسالم، یا یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسالمی

۲-۳ -داشتن تابعیت ایرانی ۳-۳ -نداشتن پیشینه کیفری ۴-۳ -عدم اعتیاد به مواد مخدر ۵-۳ -نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در

گروههای غیرقانونی، یا مخالف اسالم ۶-۳ -داشتن دانشنامه کارشناسی یا باالتر،- نه معادل-، در رشته مورد تقاضا از یکی از دانشگاههای معتبر

داخلی )اعم از دولتی یا غیردولتی(، یا خارجی مورد تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

۷-۳ -داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار تجربی در رشته مورد تقاضا بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور در روز ثبتنام، اسامی این رشته ها در جدول شماره ۱ از شماره ردیف ۱ تا ۴۸ درج شده است و با عالمت * در مقابل نام رشته کارشناسی مشخص شدهاند.)ص ۴ و ۵)

تبصره ۱ -چون در رشتههایی که در جدول شماره ۲ با ردیف ۱ تا ۱۴( ص ۵و۶ )مشخص شدهاند دوره تحصیلی کارشناسی یا باالتر وجود ندارد، یا

تعداد فارغ التحصیالن آنها در سطح کشور زیاد نیست لذا متقاضیان رشتههای مذکور با دارا بودن مدرک دانشنامه کارشناسی یا باالتر در هر رشته و به شرط داشتن گواهی حداقل پانزده سال سابقه کار مرتبط در آن رشته میتوانند برای آزمون داوطلب شوند.

بجز رشتههای امور آتش سوزی و آتش نشانی )کد ۰۹ ،)تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت )کد ۳۲ ،)ثبت شرکتها، عالئم تجاری و اختراعات )کد ۳۵ ،)چاپ و چاپخانه )کد ۳۶ ،)حوادث ناشی از کار )کد ۳۸ ،)صنایع دستی )کد۴۷ )و فرش )کد ۵۱ ،))که داشتن پنج سال تجربه با مدرک مرتبط یا ۱۵ سال با مدرک غیر مرتبط الزم است )این

رشته ها در جدول شماره ۲ با عالمت ** نمایش داده شدهاند( تبصره ۲ -بعضی از رشتهها مانند امور ثبتی، امور وسائط نقلیه موتوری زمینی و … که عالوه بر شرایط اعالم شده عمومی، شرایط خاصی نیز دارند در مقابل کد و نام رشته، آن شرایط نیز درج شده است

متقاضیان باید واجد آن شرایط نیز باشند و رشتههایی هم وجود دارد که شرط ثبت نام در آزمون آنها به مدرک دکتری یا کارشناسی ارشد نیاز دارد که اسامی آنها نیز در جدول شماره ۳ در ص ۶ درج شده است.

نکته خیلی مهم با توجه به بند »و« ماده ۱۵ قانون و بند »ط« آییننامه اجرایی آن:

تبصره ۳ -متقاضیان باید توجه نمایند که در هر رشته فقط با داشتن شرایط همان رشته میتوانند ثبتنام کنند.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان حقوقی مالیم گروه تماس حاصل فرمایید.

 

یک دیدگاه

  1. مهندس مکانیک گرایش طراحی فن اوری بیش از۱۸سالتجربه مفید در تجهیزات مختلف تاسیسات اعم از دیگ بخار وچیلرهای جذبی وتراکمی وسایر تجهیزات موتورخانه مرکزی وکمپرسورهای هوای فشرده وتجهیرات جانبی ان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس فقط از طریق تلفن ثابت(بدون پیش شماره)

۴۳ ۵۲ ۹۰۷ ۹۰۹