خانه / جزوات / نمونه سوالات ریاضیات هشتم نیم سال اول

نمونه سوالات ریاضیات هشتم نیم سال اول

نمونه سوالات ریاضیات هشتم نیم سال اول

نمونه سوالات ریاضیات هشتم نیم سال اول

 

۱-گزینه درست را با(ص) ونادرست را با (غ) مشخص کنید.

الف) صفرعددی گویا است.

ب) عدد۵۰۰۰۱ اول است.

ج )حاصل جمع هر عددومقلوبش همواره بر ۹ بخش پذیر است.

د)با ضرب عدد منفی ر بردار جهت آن تغییر نم کند.

ه) دو خط عمود بر یک خط موازی اند

ن) مثلث متساوی الاضلاع سهمحور تقارن دارد.

 

۲-جاهای خالی را با کلمات یا اعداد مناسب پرکنید.

الف) تنها مضرب اول عدد ۱۳, عدد ……. است.

ب) بین هر دوعدد گویا ……….. عددگویا وجود دارد.

ج) متواضی الاضلاعی که در آن قطر ها بر هم عمود هستند, ……… است.

د) ازبه هم وصل کردن متوالی وسط اضلاع لوزی ,……… به دست می آید.

ه) دو بردار را مساوی می گوییم, هرگاه هم اندازه ………… وهم جهت باشند .

ن) هر عدد فرد را به صورت ……….. نشان می دهیم .

 

۳-گزینه مناسب را انتخاب کنید

.الف) در جای خالی چه عددی قرار می گیرد ؟a

-ₓ□۳ – =

-۱)

ب) در جای خالی کدام گزینه قرار می گیرد ؟

۱)۲۷                            ۲)۲۵                                    ۳)۴۸                                  ۴)۴۹

 

ج )اگر aعدد صحیح منفی باشد کدام کسر بزرگتر است ؟

د) کدام شکل محور تقارن دارد اما مرکز تقارن ندارد ؟

۱) مستطیل                          ۲) مثاث متساوی الاضلاع                        ۳)دایره                      ۴) متواضی الاضلاع

ه) مقدار عددی عبارت جبری ab2 – 2a3  به ازای ۲- =b  و۱ =a برابر …………. است .

۱)۱-                             ۲)۷                    ۳)۱۰                           ۴)۳-

ن) کدام عبارت گویا نیست ؟

۴ ) ۷ /۱ –

 

و) کدام شکل برای کاشی کاری مناسب نیست ؟

۱) مثلث قائم الزاویه                      ۲)۹ضلعی منتظم               ۳)۷ ضلعی منتظم           ۴)دایره

 

۴-تعداد شمارنده های اول و مرکب عدد ۳۴ X    ۷۲ X  ۵۳

را بیابید.

۵-حاصل عبارت زیر را با توجه به اولویت های عملیاتی به دست آورید .

۶-در غربال اعداد ۱۵۰-۱

الف) اولین عددی کهخطمی خورد کدام است ؟

ب) مضارب چند عدد اول خط می خورد ؟

ج) اولین عددی که با مضارب ۷خط می خورد کدام است ؟

د) ۷۷مین عددی که خط میخورد کدام است ؟

 

۷-با ارائه راه حل مناسب مشخص کنید عدد ۱۴۹ اول است یا مرکب ؟

 

۸-اگر اندازه هر زاویه داخلی یکn  ضلعی منتظم۱۶۵ درجه باشدn را به دست آورید ؟

 

۹-معادله زیر را حل کنید.

 

 

۱۰-عبارت جبری زیر را تا حد امکان ساده کنید.

۲a+2b)2(b+a)

۱۱-کسر زیر را تا حد امکان ساده کنید.

۲x

۱۲-بردار هایaوb داده شده اند . بردارb3 +a2- =dرا رسم کنید .

a                          b

 

۱۳-بردارa  را در راستای داده شده تجزیه کنید .

 

b

 

C           a

 

۱۴-در شکل زیر مقدارx را به دست آورید.                                                                         .۸۰

 

۳x  ۱۰+                                          ۷X 10 +

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس فقط از طریق تلفن ثابت(بدون پیش شماره)

۴۳ ۵۲ ۹۰۷ ۹۰۹